Psiholoģiskā spiegošana

Licencēta un ar autortiesībām aizsargāta konsultatīva apmācību programma “Psiholoģiskā spiegošana – Antimanipulācijas” ir paredzēta personībām, kuras vēlas iegūt precīzu un objektīvu informāciju par savām un apkārtējo cilvēku spējām un iespējām, personīgajām ambīcijām, potenciālu un pārējiem personības resursiem. Kā arī tiem, kuri vēlas paplašināt informācijas iegūšanas veidus par sev interesējošām personām,  organizācijām vai projektiem. Kurss palīdz cilvēkam gūt skaidrību un kontroli pār situāciju un tās apstākļiem, rodot precīzus rīcības scenārijus pat pirms darbības uzsākšanas, procesa laikā un pēc tā.

Psiholoģiskā spiegošana piedāvā apgūt maksimālu cilvēka psiholoģisko mehānismu pārzināšanu un uz mērķi bāzētu, apzinātu to pielietošanu kontekstā ar indivīda vai grupas psihoemocionālo resursu izvērtēšanu.

Apmācību projekts “Psiholoģiskā spiegošana – Antimanipulācijas” ir paredzēts:

Organizācijas īpašniekiem

Projektu vadītājiem

Organizācijas augstākā līmeņa vadībai

Grupas / komandas / nodaļas vadībai

Organizācijas vidējā līmeņa vadībai

Jebkurai fiziskai personai

Ieguvumi

Identificēt apkārtējā vidē notiekošos procesus bez lieka stresa, emociju un stereotipu klātbūtnes

Paaugstināt psihoemocionālo sagatavotību dažādās dzīves situācijās

Mērķtiecīgāk pielietot komunikāciju kā izziņas avotu informācijas iegūšanai tiešā un netiešā saskarsmē

Nošķirt vērtīgo informāciju no nevērtīgās mērķa kontekstā

Ātri pārliecināties par iegūtās informācijas objektivitāti

Precīzi pielietot iegūto informāciju un maksimāli to pielietot praksē

Elastīgi identificēt sevi ar apkārtējo vidi

Apgūt un pielietot jaunas manipulācijas un anti-manipulācijas metodes

Saskatīt jaunas profesionālās priekšrocības individuāli un grupā

Risināt sarežģītas un neordināras situācijas, pielietojot psiholoģisko zināšanu priekšrocības

Apmācību projekta saturs

Konsultatīvās apmācību programmas “Psiholoģiskā spiegošana – Antimanipulācijas” apjoms ir 64 stundas, kur viena apmācību diena ilgst 8 stundas, kopā 8 apmācību dienas. Apmācību programmā ir iekļauti sekojoši apmācību etapi:

Spiegošanas teorētiski praktiskās metodikas
 • Hipotēzes, fakti un mīti par F.Perlza geštalta terapiju, K.G.Junga teorijas, Z.Freida seksuālā identitāte
 • Holistiskā apziņas paplašināšana
 • Psiholoģiski-emocionālie kontroles un pretestību mehānismi. Neapmulst un izvērtēt svarīgāko
 • Objektivitātes nošķiršana no subjektivitātes
Personības mijiedarbības likumi
 • Dzīves enerģijas un vērtību izvērtēšana
 • Patiesās informācijas atpazīšana un atlasīšana
 • Personības resursu testa izveide
Sarunas partnera patieso mērķu noteikšana
 • Vārdi ir jūtu simboli (cilvēks par sevi pasaka visu)
 • Mērķu un motīvu atpazīšana
 • Komunikācija vienam ar/ pret vienu
Interesējošās personas psiholoģiskā portreta izveide
 • Uzdevumu definēšana, lai sasniegtu jebkuru mērķi
 • Iespējamie ierobežojumi – jūsu spējas un potenciāls
 • Saskarsmes un informācijas iegūšanas veidi
Uzņēmumu un konkurentu izvērtēšana
 • Mērķa precizēšana. Individuālo motivējošo faktoru apzināšanās
 • Ierobežojumi personības resursu portreta izstrādē
 • Uzņēmuma vienotā organisma noformulēšana
Interesējošās grupas portreta izstrāde
 • Organizācijas organisma funkcionēšanas dinamika, prognozēšana, tendences un hipotēzes
 • Organizācijas potenciāls
 • Atbalsts un ignorēšana
Personību portreta apkopošana kontekstā ar iesaistītām personām
 • Atgriešanās pie mērķiem un vajadzībām
 • Teorētiskā apraksta un anketas sastādīšana
 • Secinājumu interpretēšana
Analizējamās personas, grupas rekomendāciju izstrāde
 • Veidi, trīs līmeņu sadalījums
 • Analizētāja drošība
 • Spējas, mērķi un intereses

Antimanipulācijas ir vienīgais inteliģentais un humānais veids, lai nenonāktu manipulācijās un maldīgu priekšstatu ietekmē. Tas ir visātrākais veids, lai uztvertu patiesi būtisko informāciju.